Integritetspolicy & digital kommunikationspolicy

På msemploy är vi måna om din rätt till integritet.

För att säkerställa att de personuppgifter som vi hanterar behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med personuppgiftsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med rekryteringsprocesser, bemanningsprocesser och tillhandahållande av digitala HR-tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn, den senaste versionen av Policyn hittar du alltid här på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på dpo@msemploy.se om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller inte längre önskar vara kvar i våra system.

1. Personuppgifter & personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person. Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

Vår behandling av personuppgifter

2.1 Kontaktperson hos potentiell kund

2.1 Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla våra tjänster utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande våra tjänster samt marknadsaktiviteter samlar vi in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i msemploys system med målet att kunna upprätta en affärsrelation med dig och kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

DE PERSONUPPGIFTER SOM KAN SAMLAS IN OCH BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Uppgift om tidigare arbetsgivare (i det fall du varit kund tidigare)
 • Personnummer (endast om du är enskild näringsidkare)
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Teknisk information om hur du har interagerat med oss
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)
2.3 Intresseanmälningar via hemsidan

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla våra tjänster utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande våra tjänster samt marknadsaktiviteter samlar vi in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i msemploys system med målet att kunna upprätthålla en affärsrelation med dig och kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

DE PERSONUPPGIFTER SOM KAN SAMLAS IN OCH BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Uppgift om tidigare arbetsgivare (i de fall det rör sig om en tidigare kund)
 • Personnummer (endast om du är enskild näringsidkare)
 • Beställningshistorik
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Teknisk information om hur du har interagerat med oss
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)
2.4 Potentiella kandidater

En stor del av vår kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekryterings och/eller bemanningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@msemploy.se för att återkalla ditt samtycke. Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller bemanningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryterings och/eller bemanningsprocess. Detta sker för att vi ska kunna tillvarata vår rätt vid en eventuell diskrimineringstvist.

DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OCH BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Fotograf
2.5 Kandidater som samtyckt till att finnas med i våra nätverk

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i msemploys kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar vi kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har samlats in från dig som kandidat, genom vårt interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part. Utöver kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) kommer vi inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller bemanning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@msemploy.se för att återkalla ditt samtycke. Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller bemanningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryterings och/eller bemanningsprocess. Detta sker för att vi ska kunna tillvarata vår rätt vid en eventuell diskrimineringstvist.

Överföring av personuppgifter till kund

REKRYTERINGSPROCESSER

De personuppgifter som vi behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet överför vi enbart din profil till kund först efter att vi har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga. Vi förbehåller dock rätten att visa (inte överföra) din profil för kunder som vi bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från urvalstesterna kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

BEMANNINGSPROCESSER

De personuppgifter som vi behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till såväl potentiell som befintlig kund under en bemannings-/konsultuthyrningsprocess. Med hänsyn till din integritet överför vi enbart din profil till kund först efter att vi har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för uppdraget i fråga. Vi förbehåller dock rätten att visa (inte överföra) din profil för kund (potentiell eller befintlig) som vi bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från urvalstesterna kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

DE PERSONUPPGIFTER SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL I MSEMPLOYS DATABAS ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)
3. Var hanteras dina uppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där våra egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk

4. Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter.

4.1 Rätt att ta tillbaka ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

4.2 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att få en bekräftelse från msemploy om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig utan kostnad.

4.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få en bekräftelse från msemploy om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig utan kostnad.

4.4 Rätt till invändning

Du har i vissa fall rätt att invända mot msemploys behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

4.5 Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att msemploy begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

4.6 Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att msemploy raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
 • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
 • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
 • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse. Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

4.7 Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att msemploy lämnar ut de personuppgifter som du har gett till oss i ett strukturerat format.
Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på dpo@msemploy.se.

4.8 Inlämning av klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via dpo@msemploy.se Om du är missnöjd med hur msemploy behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen.